Veiligheid

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat gemeenten dit in een vroegtijdig stadium signaleren. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers.

VNG-standpunt

De VNG zet in op een juiste balans tussen openbare orde en veiligheid zodat mensen zien dat de politie er is om op tijd signalen op te vangen en door te geven, én om de orde in de eigen wijk of buurt te handhaven. Ook willen gemeenten een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke handhaver (boa).

Keten Zorg & Veiligheid

Het VNG-netwerk Keten Zorg & Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, een verstandelijke beperking, een verslaving e.d.) goede ondersteuning en zorg te bieden.

Strategisch Beraad Veiligheid (SBV)

Het SBV is het bestuurlijk overleg over veiligheid tussen Rijk en gemeenten. Het SBV overlegt drie tot vijf keer per jaar. De onderwerpen betreffen veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid.