Handreiking financiën en de 3 decentralisaties

Organisatie: 
Ministerie van BZK
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2014

De drie decentralisaties in het sociaal domein worden voorbereid in een periode waarin, kort voor de daadwerkelijke taakoverdracht, de aandacht bij gemeenten gericht is op de raadsverkiezingen en de daaropvolgende start van de nieuwe raden. Bovendien moeten gemeenten bezuinigen, onder andere vanwege economische crisis. Alleen door hier tijdig op in te spelen, houden gemeenten hun financiële positie gezond, de handreiking helpt hierbij.

N.B.:De handreiking bevat geen dwingende voorschriften maar geeft adviezen. Dat geldt ook voor de suggestie om voor 1 mei alle kosten en inkomsten in kaart te brengen. Gemeenten zullen hiermee wachten tot de parlementaire behandeling van de Participatiewet en de nieuwe Wmo zijn afgerond en er definitief duidelijkheid is over hun budget (via de meicirculaire).