Reactie op uitspraak pgb: delegatie tarief en overgangsrecht

De VNG vraagt aandacht van gemeenten voor een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel in een zaak betreffende een pgb voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De rechter besloot tot vernietiging van het besluit van de gemeente.

Twee aspecten spelen een rol in deze zaak: delegatie (van raad aan college van B en W) van tariefdifferentiatie voor het pgb, en het overgangsrecht voor de indicatie GGZ 3C/beschermd wonen.

Delegatie

Eerder al oordeelde de Centrale Raad van Beroep (17 mei 2017) dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Emmen ten onrechte bepaalde dat het college van B en W nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb. Tariefdifferentiatie behoort volgens de CRvB tot de z.g. 'essentialia' van het voorzieningenpakket, de gemeenteraad mag dit daarom niet delegeren. De Rechtbank Overijssel trekt dezelfde conclusie.

Model Verordening

In augustus 2017 heeft de VNG de Model Verordening Maatschappelijke ondersteuning aangepast op de uitspraak van de CRvB. (Zie onder Meer informatie.) Het pgb beschermd wonen valt hier ook onder, maar ontbreekt nog in deze versie van de modelverordening: dit wordt in 2018 verwerkt.

Overgangsrecht

De uitleg van de rechter over het overgangsrecht pgb staat volgens de VNG op gespannen voet met de Wmo 2015, maar dit heeft geen consequenties voor de uitspraak. Het overgangsrecht van vijf jaar (of korter als de indicatie eerder eindigt) voor mensen met een zzp GGZ-C hangt samen met de indicatie en geldt ongeacht de leveringsvorm. Echter, het overgangsrecht geldt voor de aanspraak op zorg, niet voor de leveringsvorm.

Voor de leveringsvorm pgb beschermd wonen geldt een overgangsrecht van een jaar. Dit volgt uit artikel art. 8.4, tweede lid, juncto artikel 8.3, derde lid, van de Wmo 2015. Advies van de VNG aan gemeenten is daarom vooralsnog de interpretatie van de rechter in deze niet over te nemen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Meer informatie