Juridisch kader: toezicht op kwaliteit van PGB-ondersteuning

GGD GHOR Nederland heeft het juridisch kader voor toezicht op kwaliteit van de persoonsgebonden budget-ondersteuning opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de juridische bevoegdheden van de (GGD-) toezichthouder bij de beoordeling van de kwaliteit van de PGB-ondersteuning.

Het juridisch kader is opgesteld in afstemming met VNG, IGZ en het ministerie van VWS. 

GGD'en als toezichthouder Wmo

Sinds de invoering van de Wmo 2015 hebben ongeveer 170 gemeenten hun GGD aangewezen als toezichthouder Wmo. GGD GHOR Nederland ondersteunt deze GGD´en bij de ontwikkeling van hun Wmo-toezichtrol. De GGD richt zich in deze toezichtsrol vooral op de kwaliteit van de door aanbieder geleverde Wmo-ondersteuning.

Bevoegdheden 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het toezicht ontstond bij GGD´en en gemeenten de vraag of, en zo ja welke bevoegdheden er zijn om toezicht te houden op de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning, die wordt ingekocht via een pgb. Hiervoor heeft GGD GHOR Nederland de juridische mogelijkheden in kaart gebracht.

Juridisch kader

Het gaat om een algemeen juridisch kader dat niet alleen voor de GGD-toezichthouder van belang is, maar voor elke door de gemeente aangewezen Wmo-toezichthouder.

  • Het juridisch kader gaat eerst in op de wettelijke grondslag voor kwaliteitseisen aan pgb-ondersteuning.

  • Vervolgens komt aan bod hoe algemene onderzoeksbevoegdheden van de gemeente zich verhouden tot de bijzondere onderzoeksbevoegdheden van de toezichthouder.  

Doel

Het doel van de notitie is tweeledig.

  • De notitie geeft (GGD-)toezichthouders inzicht in hun bevoegdheden bij het onderzoek naar de kwaliteit de pgb-ondersteuning.
  • De notitie helpt GGD´en en gemeenten om samen afspraken te maken over de manier waarop ze het toezicht op de pgb-ondersteuning vormgeven.  

Goede afstemming GGD-gemeente

De aanpak en preventie van fraude rond pgb´s krijgt veel aandacht. Het toezicht op de kwaliteit van de pgb-voorziening vanuit de GGD moet in goede coördinatie plaatsvinden met de gemeentelijke activiteiten rond de preventie en aanpak van fraude.

Het is belangrijk dat er sluitende afspraken komen tussen de toezichthouders en de gemeente/ gemeentelijke samenwerkingsverbanden over de begeleiding en controle van de pgb-houder.

Meer informatie