Persoonsgebonden budget (pgb)

Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het z.g. 'trekkingsrecht', dat loopt via de SVB. 

Kenniscentrum Handhaving en Naleving

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) adviseert en ondersteunt gemeenten bij de handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en de Wet kinderopvang.

Integraal pgb: pilots

De gemeenten Delft en Woerden hebben de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal pgb (i-pgb). Een i-pgb is één budget dat iemand ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die nodig: thuis, op school, op het werk, voor het vervoer etc.