Sociaal domein vraagt om transformatie kennisinfrastructuur

De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de transformatiethema’s waar gemeenten en lokale/regionale partners aan werken. Dat betekent voor onderzoekers en kenniswerkers meer onderlinge samenwerking, meer naar gemeenten en de regio toe en een ander manier van werken. In het Visiedocument Kennisinfrastructuur sociaal domein werken gemeenten dit verder uit.


Leo Bisschops, raadslid Best, VNG-commissie Gezondheid en Welzijn:

"Transformeren vraagt om een gezamenlijke, ontkokerde aanpak van gemeenten, aanbieders, professionals, inwoners, onderzoekers en kenniswerkers. Integraal en ontkokerd denken en doen vanuit de vraag van inwoners is een opgave voor iedereen. Als onderzoekers en kenniswerkers daarin gemeenten willen ondersteunen, zullen ze zelf ook moeten ontkokeren. Daar ligt ook een taak voor de Rijksoverheid, die veel landelijke- en regionale kennisorganisaties via basis of programmasubsidies financiert".

Ruud Grondel, wethouder Diemen, VNG-subcommissie Jeugd:

"De Rijksoverheid financiert kennisinstellingen vaak nog vanuit ‘oude kokers’. We willen graag met het Rijk en kennisinstellingen in gesprek over werkvormen en financiering die ontkokering bij wetenschaps- en kennisinstellingen stimuleren".


Snellere inzet van het Rijk 

Grondel en Bisschops vragen van het Rijk om meer en snellere inzet op dit punt: "De transformatie loopt nu. Vanuit lokale praktijken en vaak in de vorm van werkplaatsen werken gemeenten, aanbieders, professionals en inwoners in wijken en dorpen al anders samen. We willen weten welke aanpakken werken, en wat we kunnen leren om nog beter bij vragen en behoeften van inwoners aan te kunnen sluiten. Onderzoekers en kenniswerkers kunnen daarbij meer en beter helpen dan nu gebeurt. Zo missen we kansen om sneller te leren en te transformeren. Het Rijk mag wel een tandje bijzetten''. 

Visiedocument

Het Visiedocument kennisinfrastructuur sociaal domein is in november vastgesteld door de VNG commissie Gezondheid & Welzijn en de VNG subcommissie Jeugd. Gemeenten stellen hierin voor om samen met Rijk en kennisinstellingen de regie te nemen in de transformatie van de kennisinfrastructuur. Bij de verdere uitwerking van het document worden ook andere VNG commissies betrokken.

Meer informatie