Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid

In drie nader te selecteren regio’s gaat de VNG gemeenten en partners helpen bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf ('regiovisie Zorg + Veiligheid'). Via het GGU-fonds is hiervoor geld ter beschikking gesteld.

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen sloten een akkoord om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken: het Interbestuurlijk Programma (IBP). Voor veel opgaven is een goede regionale samenwerking noodzakelijk om tot resultaten te komen. Dit geldt onder meer voor de vijf opgaven in het sociaal domein die zijn gebundeld onder de noemer ‘Zorg + Veiligheid’:

  • Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen).
  • Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren).
  • Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen.
  • Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten).
  • Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel.

Intensief leren

In veel regio’s is al sprake van samenwerking rond meerdere onderwerpen op het snijvlak van zorg- en veiligheid, met inhoudelijke doelen en een taakverdeling tussen gemeenten. Vaak lopen die via aparte trajecten met eigen overlegstructuren. Er valt meer uit de samenwerking te halen door trajecten samen te brengen en structuren met elkaar te verbinden. We willen met drie regio’s intensief leren hoe dit te organiseren en de resultaten beschikbaar te stellen aan de andere regio’s.

Doel van de experimenten

De regionale experimenten hebben tot doel om in 2019 te komen tot een regionale visie op de samenwerking tussen zorg en veiligheid waarin onder meer het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, het doelmatiger inrichten en effectiever maken overlegstructuren, de bestuurlijke inbedding en het realiseren van gemeenschappelijke randvoorwaarden (informatiedeling, stabiele financiering) aan de orde komen. Daarnaast willen we  de veelheid aan activiteiten die uit landelijke programma’s voortkomen hanteerbaar maken voor gemeenten.

Persoonsgerichte aanpak

De experimenten moeten voor een doorbraak zorgen om de ondersteuning rond kleine groepen inwoners met ernstige meervoudige problemen eerder, sneller en duurzamer aan te pakken via de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak. We zijn met een enkele regio al in gesprek, maar stellen deze mogelijkheid nu open voor iedereen.

Criteria

De criteria bij de selectie van de drie regio's zijn:

  • Het gaat om meervoudige opgaven.
  • De regionale inhoudelijke doelen/opgaven sluiten aan op die van het IBP en de relevante landelijke programma’s.
  • Er moet een regionale coalitie van partijen zijn die zich meerjarig wil inzetten voor de verbinding van zorg en veiligheid en bereid is concrete samenwerkingsafspraken aan te gaan.
  • De inzet van de financiële middelen is geen aanvulling op of vervanging van gemeentelijke beleidsbudgetten.
  • Een robuuste aansturing: een bestuurlijke tafel met doorzettingsmacht waar zorg en veiligheidsvraagstukken integraal worden besproken.

Contact

Interesse of meer weten? Neem contact op met de VNG via Michiel Geuzinge of Astrid Jansen.