Resultaten bestuurlijk overleg financiën Jeugdhulp en Wmo

De VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hadden gisteren (11 mei) een bestuurlijk overleg over de financiën voor Jeugdhulp en Wmo over 2018. Hieronder de resultaten. Over een aantal punten is nog geen akkoord bereikt, die komen aan de orde in een bestuurlijk overleg op donderdag 18 mei.

Het zal dan vooral gaan over de indexatie 2018 en de loon-prijsontwikkeling, en over de tekorten van gemeenten die met het AEF-rapport ('3D-tekorten') zijn geïdentificeerd.

Rekenfout herinstromers Wlz

In augustus 2016 was een financieel akkoord bereikt over de Wmo, waaronder een uitname uit het budget van € 200 miljoen voor de groep herinstromers uit de Wlz. Dit betrof cliënten die per 1 januari 2015 vanuit de Wlz naar de Wmo waren overgegaan, maar die relatief snel (in 2015 en 2016) weer een beroep deden op de Wlz. Nadat het akkoord was bereikt, bleek een fout in de berekening te zijn gemaakt ter grootte van € 30 mln. Daarnaast was er verschil van inzicht over de wijze van berekenen, dit leidde tot een verschil van € 18 mln. 

Akkoord over herstel

Na onderhandeling heeft de VNG een akkoord bereikt over herstel van de fout: vanaf 2017 wordt € 48 miljoen structureel aan het Wmo-budget toegevoegd. De VNG is nog met VWS in gesprek over de aantallen cliënten waarop de oorspronkelijke berekening was gebaseerd. 

Akkoord over mutaties meicirculaire

Over enkele mutaties is een akkoord bereikt

  • Loon-prijsbijstelling Wmo en huishoudelijke hulp (HH) 2017: € 69,9 miljoen, resp. € 25 miljoen. Over jeugd is nog geen overeenstemming bereikt.
  • Extramuralisering 2018: net als eerder jaren krijgen gemeente ook in 2018 nog een compensatie voor extramuralisering, in 2018 bedraagt deze tranche € 35,3 miljoen (sociaal domein) en € 6,6 miljoen (Wmo/HH) structureel
  • Als compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag in het belastingplan 2015 wordt vanaf 2018 € 5 miljoen structureel toegevoegd aan het Wmo-budget.
  • Compensatie eigen bijdragen hulpmiddelen/woningaanpassingen: de compensatie voor 2017 bedraagt € 2,97 miljoen. Het is de intentie om in 2018 structurele afspraken te maken.
  • Correctie uitname HH voor Wlz-clienten: hiervoor wordt 7,5 miljoen structureel aan Wmo/HH-budget toegevoegd.
  • De Stichting Adoptievoorzieningen gaat structureel over naar het ministerie van V&J, hiermee wordt de bestaande situatie definitief. Dit komt neer op een structurele korting van € 0,762 miljoen per 2017.
  • Wegens oninbaarheid van de nog openstaande ouderbijdrage wordt per 1 januari 2017 gestopt met de inning.
  • Kosten jeugdhulp voor kinderen in een AZC: geprobeerd wordt om een nieuw convenant te sluiten, waardoor het COA verantwoordelijk blijft nemen voor jeugdhulp aan kinderen in AZC’s. Een uitname uit  het jeugdbudget kan dan eventueel alsnog plaatsvinden (naar schatting € 3 miljoen).
  • De VNG heeft ingestemd met de berekeningen van VWS ten aanzien van de verkenning  van een nieuwe afbakening Jeugdwet-Zvw van verzorging bij kinderen. Als het voorstel in deze vorm aangeboden wordt aan de Kamer en doorgang zou vinden, zou het een verschuiving van € 12,85 miljoen van jeugdhulpbudget naar de Zorgverzekeringswet betekenen

Begroting SVB en kostenverdeling gemeenten-Wlz/Zvw

Naar aanleiding van een verschil van mening over de hoogte van de SVB-begroting voor 2017 en de daaraan ten grondslag liggende kostenverdeling tussen gemeenten en Wlz/Zvw, is afgesproken dat dit opnieuw met Ketenregie zal worden besproken. Dit betekent dat de eventuele mutaties bij de begroting 2017 eventueel in de septembercirculaire worden opgenomen. Ook eventuele andere aanvullende kosten, zoals reorganisatiekosten en de begroting 2018, komen dan aan de orde.