Herziene Model Verordening Jeugd, Wmo, Model sociaal domein

Een overkoepelende verordening voor het sociale domein in brede zin is vooralsnog niet mogelijk. De Model Verordening Sociaal domein van de VNG richt zich op jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk, inkomen, re-integratie en tegenprestatie.

De VNG heeft verder de bestaande Model Verordening jeugdhulp en Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Model Verordening Wmo 2015) op een aantal belangrijke onderdelen inhoudelijk en redactioneel herzien.

Integrale uitvoering

Gemeenten werken in het sociaal domein aan integrale uitvoering "over de wetten heen" (ook wel bekend onder het motto “Eén gezin, één plan, één regisseur”). Binnen het huidige stelsel stelt elke wet afzonderlijk eisen aan de te doorlopen procedures en bevat elke wet bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van die specifieke wet. Gemeenten moeten de verschillende taken in het sociaal domein in samenhang met elkaar kunnen uitvoeren, maar de huidige wetten voorzien onvoldoende in een regeling voor een integrale taakuitvoering: een overkoepelende wettelijke regeling ontbreekt.

Onderzoek

Mede op verzoek van gemeenten heeft de VNG in 2018 onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een ‘geïntegreerde’ verordening voor het sociaal domein in brede zin. De afzonderlijke wetten stellen echter verschillende bindende kaders en bieden een verschillende mate van ruimte om het lokaal in te vullen. Er bestaan dus serieuze belemmeringen voor een verregaande integratie op gemeentelijk niveau.

Kolommen

In de Model Verordening zijn in eerste instantie de ‘kolommen’ jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk, inkomen, re-integratie en tegenprestatie uitgewerkt. Andere wetgeving zoals leerlingenvervoer en schuldhulpverlening is wel verkend, maar besloten is deze voorlopig niet mee te nemen in de Model Verordening sociaal domein.

Meer informatie 

Bijlage(n) (in Word):