Geen toezichtinformatie meer via Waarstaatjegemeente.nl

- herhaald bericht - Gemeenten kunnen geen toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl meer aanleveren. Het onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl waar de toezichtinformatie wordt ontsloten, wordt stopgezet.

De redenen zijn dat het systeem (de software) niet meer voldoet aan de huidige eisen, het gebruik van dit onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl ver achterblijft bij de verwachtingen en anders heeft uitgepakt dan oorspronkelijk was beoogd.

Aanleveren toezichtinformatie via toezichthouder

De ongeveer 100 gemeenten die nog gebruik maken van dit onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl moeten vanaf nu de toezichtinformatie rechtstreeks aanleveren bij de toezichthouder. Voor gemeenten die al niet via Waarstaatjegemeente.nl aanleverden verandert er niets.

De VNG en KING realiseren zich dat de berichtgeving hierover vrij laat op gang is gekomen en dat sommige gemeenten al energie hebben gestoken in eventuele aanlevering over 2017. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Waarstaatjegemeente.nl blijft!

Om misverstanden te voorkomen: Waarstaatjegemeente.nl blijft gewoon bestaan! De site geeft gemeenten ook in 2018, aan de hand van thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd/jeugdhulp. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren, die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat.

Gebruik data

Gemeenten kunnen de data uit het dashboard van Waartstaatjegemeente.nl meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. Alleen toezichtinformatie (met uitzondering van Kinderopvang, zie hieronder) kan vanaf november 2017 niet meer worden aangeleverd via Waarstaatjemeente.nl

Uitzondering: Kinderopvang

Voor Kinderopvang wordt een tussenoplossing gecreëerd omdat dit nog nog het enige verplichte onderdeel van de toezichtinformatie en omdat alle gemeenten er gebruik van maken. Vanaf het voorjaar van 2018 kunnen gemeenten zoals gebruikelijk hun jaarverantwoording Kinderopvang gereed maken en aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl.

De wijze waarop gegevens moeten worden aangeleverd verandert iets ten opzichte van de afgelopen jaren. Hierover volgt binnenkort meer op Waarstaatjegemeente.nl > cijfers aanleveren

Onderzoek open data

De VNG en KING onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van Open Data om de gemeenteraden en toezichthouders te bedienen. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of Open Raadsinformatie geschikt kan worden gemaakt (via een groeimodel) com toezichts- en verantwoordingsinformatie te organiseren.

Het onderzoek is begin februari 2018 gereed. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor een vervolg.

Zie ook