Drie vragen aan VNG KCHN regioadviseur Ted Strik

Regioadviseur Ted Strik bezoekt gemeenten in regio Zuid-Nederland, van Vlissingen tot Kerkrade. Hij werkt voor Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN), dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Team Zorg

Team Zorg bestaat uit 4 adviseurs die gespecialiseerd zijn in het adviseren van gemeenten over aanpak en onderzoek van concrete fraudesignalen en het voorkomen van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.

We vroegen Ted naar zijn ervaringen, 3,5 jaar na de decentralisatie van de Wmo 2015 en Jeugdwet naar gemeenten.

Staat alertheid op fraude al op de agenda in jouw regio?

‘Alertheid op fraude staat zeer zeker op de agenda in de regio, zowel bij de uitvoerders als bij de bestuurders,’ vertelt Ted. ‘Ik constateer een toename van het aantal meldingen van onrechtmatigheid en zie dat gemeenten op zoek zijn naar handvatten om deze signalen op te pakken.

Een goed voorbeeld is de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom werk heeft gemaakt van de aanpak van zorgfraude. De gemeente heeft in samenwerking met diverse partijen een praktisch handboek ‘Aanpak Zorgfraude’ gemaakt, dat ook beschikbaar is voor andere gemeenten via www.naleving.net en het VNG-forum Sociaal domein.

Daarnaast zie ik wel dat er in mijn regio verschillen zijn. De ene gemeente loopt voorop en wil mee ontwikkelen aan het gebruik van nieuwe technologieën en de andere gemeente is nog erg op zoek naar een werkwijze in hoe maak ik werk van een signaal van onrechtmatigheid.’ 

Wat is jouw eigen werkwijze?

‘Dat is per gemeente verschillend, het ligt aan de vraag die de gemeente heeft’, begint Ted. ‘Bij de ene gemeente kom je binnen omdat er een signaal is van onrechtmatigheid. Die gemeente wil graag op weg geholpen worden met een onderzoek. Samen doorlopen we dan in feite 2 sporen: als eerste bekijken we de aanpak van de casus: welke acties kan de gemeente op dit moment uitvoeren en wat kan ze als vervolgstappen zetten?

Daarna volgt advies over de preventieaanpak. We vragen dan bijvoorbeeld naar de inhoud van de beschikking, wat er in de verordening en het beleid staat over onder meer de voorwaarden voor toekenning van een maatwerkvoorziening en hoe SMART de doelen en resultaten in een zorg/budgetplan zijn geformuleerd. Een maatwerkvoorziening krijg je omdat je daarmee je zelfredzaamheid kan bevorderen, maar dat is niet zonder voorwaarden, we noemen dat Voorwaardelijke dienstverlening.

Met een andere gemeente ga ik in gesprek omdat ze een vraag heeft rondom de procesinrichting of beleidsvraagstukken over de aanpak van handhaving en dienstverlening.’

Ted is van plan dit najaar in zijn regio een bijeenkomst te organiseren voor toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet met als insteek om van elkaar te leren, kennis te delen en vooral een netwerk op te bouwen. ‘Want gezamenlijk kunnen we meer bereiken.’

Welk advies zou je gemeenten willen meegeven?

‘Zorgfraude is niet iets van gemeenten alleen, het is van de hele zorgketen, zowel de zorgkantoren, de GGD, de Inspecties, de SVB, etc. Je hebt elkaar nodig en je moet elkaar weten te vinden. Vandaar dat een netwerk opbouwen van groot belang is bij de aanpak ervan. Daar wil ik vanuit VNG KCHN graag een bijdrage aan leveren in de regio, bijvoorbeeld met het organiseren van een regiobijeenkomst.’

Een ander advies gaat over het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Ted: ‘Informatie delen is noodzakelijk in de aanpak en daarom is het aansluiten van gemeenten op het IKZ van toegevoegde waarde. Op basis van een afgesloten convenant is het mogelijk voor betrokken partijen om conform een afgestemde gegevensmatrix informatie met elkaar te delen.

Meer informatie