Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017 online

Het ministerie van BZK heeft de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) voor 2017 gepubliceerd. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

In de herziene Woningwet staat dat het ministerie van BZK jaarlijks vóór 1 juli voor een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. De eerste IBW verscheen eind juni 2016.

IBW

De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal kunnen lenen voor extra nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging. Dit is extra, dus bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden (met name investeringen) en huurbeleid. Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties kiezen samen in welke mate zij inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.

De rekenmethode in 2017 is vergelijkbaar met die in 2016. Wel heeft de IBW nu alleen betrekking op de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en niet meer op de hele corporatie.

Meer informatie