Visievorming en prestatieafspraken

Adviezen, rapporten en voorbeelden waarmee u de opgaven in kaart kunt brengen, kunt komen tot een integrale visie en deze kunt vertalen in prestatieafspraken.

Programma Huisvesting kwetsbare doelgroepen Amsterdam

Het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2016-2018 heeft als doel dat vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden een passende woonruimte krijgen aangeboden.

Advies Commissie Beschermd wonen

De Commissie Toekomst Beschermd Wonen, onder voorzitterschap van dhr. E. Dannenberg, heeft zich op verzoek van de VNG gebogen hoe  gemeenten het beschermde wonen in de toekomst kunnen vormgeven.

Aedes corporatiemonitor Verwarde Personen

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders.

Maatschappelijk vastgoed

Voor de begeleiding en zorg is ook huisvesting nodig: maatschappelijk vastgoed. Begeleiding, welzijnsactiviteiten, diensten en zorg worden aangeboden in of geleverd vanuit accommodaties. Soms is de gemeente de eigenaar en beheerder van dit vastgoed. Bij de planning van voorzieningen is de gemeente partij, als coördinator en aanbieder. De VNG  heeft meegewerkt aan de publicaties:

Woningtoewijzing

De gemeente kan – in geval van schaarste op de woningmarkt – de woningtoewijzing reguleren in een huisvestingsverordening. Daarbij is specifieke aandacht nodig voor het toewijzen van aangepaste woningen aan doelgroepen. Hier zijn door de VNG twee rapporten over gepubliceerd:

Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer is een onderzoek - in opdracht van BZK - naar de huisvestingsbehoefte van mensen met een zorgbehoefte. Het geeft een beeld welke omvang de onderscheiden groepen hebben en hoeveel mensen met beperkingen in welke buurten zijn te verwachten. Ten slotte wordt een vertaling gemaakt naar de huisvesting waaraan deze mensen behoefte hebben. In 2014 verscheen deel een, in 2016 verschenen twee deelrapportages. De VNG maakt deel uit van de begeleidingscommissie.

Voorbeelden

In de VNG-databank vindt u visies en afspraken over wonen, begeleiding en zorg