Info over wonen, begeleiding en zorg

Ouderen met een vraag naar begeleiding en/of zorg, lichamelijk en verstandelijke gehandicapten, doelgroepen van maatschappelijke opvang (zoals dak- en thuislozen, bewoners van blijf-van-mijn-lijfhuizen) en GGZ-cliënten (beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen) hebben behoefte aan specifieke woonoplossingen, vormen van begeleiding en zorg. Het is een basisvoorwaarde voor deze kwetsbare groepen inwoners om thuis te kunnen (blijven) wonen en zoveel mogelijk regie te houden op het eigen leven.

Toenemende vraag naar diversiteit woonvormen

Niet iedereen vindt de oplossing op eigen kracht. Gemeenten willen die mensen helpen. Die vraag neemt toe: er is behoefte aan een diversiteit aan (tijdelijke of flexibele) woonvormen en begeleiding voor bewoners die doorstromen of uitstromen uit de maatschappelijke opvang en beschermde woonvormen naar zelfstandige woonvormen. Ouderen hebben behoefte aan aanpassingen in de woning die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken of zoeken naar beschutte woonvormen in de buurt van de zorgvoorzieningen en ondersteuning.  

Gemeenten werken daarbij samen met corporaties/verhuurders en aanbieders van zorg en begeleiding: Vanuit de Wmo voor de begeleiding en ondersteuning, vanuit de Woningwet 2015 en Huisvestingswet voor beschikbare en betaalbare huisvesting.

Aan de slag

Gemeenten gaan in 2016 concreet aan de slag met:

  • Goede informatie en communicatie met bewoners rond wonen met begeleiding en zorg; bewustmaking van de mogelijkheden voor ondersteuning en eigen initiatief
  • Werken aan integrale visievorming: in de woonvisie en in het Wmo beleidsplan (beschermd wonen)
  • Aan gemeentelijk beleid gekoppelde prestatieafspraken met corporaties, huurdersorganisaties, aanbieders van zorg en ondersteuning
  • Een gebiedsgerichte aanpak rond wonen met begeleiding en zorg in samenwerking met partners
  • Versterking van de samenwerking tussen professionals om vroegtijdig te signaleren dat bewoners ondersteuning of zorg nodig hebben of deze zorg en begeleiding te kunnen bieden. Denk aan de mantelzorgers, de Wmo-consulent en schuldhulpverleners, de wijkteams, wijkverpleging, huisarts, zorgaanbieders, corporaties
  • Versterking van de relatie met zorgverzekeraars en de regionale samenwerking tussen gemeenten onderling, rond beschermd wonen en woonruimteverdeling
  • Het faciliteren van initiatief via ruimtelijke kaders als bestemmingsplannen en het beschikbaar stellen van locaties en accommodaties