Heeft gemeente bevoegdheid asbestinventarisatierapport te controleren?

Volledige vraag: Is het waar dat de gemeente geen bevoegdheid bezit om de volledigheid van een ontvangen asbestinventarisatierapport te controleren?

De gemeente bezit wel de bevoegdheid de volledigheid te controleren. Door een onduidelijke formulering van artikel 7.2 Mor ontstaat dit misverstand. Dit artikel zou een relatie moeten leggen met andere voorschriften in combinatie waarmee wel tot een juiste conclusie wordt gekomen.

Toelichting:
Het bevoegd gezag is op basis van artikel 4:2, tweede lid, van de Awb, waarnaar in artikel 4.4 van het Bor wordt verwezen, te allen tijde bevoegd in aanvulling op wettelijke indieningsvereisten bij de aanvraag andere gegevens te vragen, voor zover deze nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 4.2, tweede lid Awb is ruim geformuleerd en kan worden gebruikt om de aanvrager ertoe te verplichten volledigheid te betrachten bij het indienen van de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning asbestverwijdering.

Voorheen stond dit geregeld in hoofdstuk 8 van de (Model)bouwverordening. Nu moet een redenering worden opgebouwd om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de gemeente de gegevens en bescheiden en de volledigheid daarvan wel mag vragen. De opbouw is:

  • indieningsvereisten sloopvergunning staan in art. 7.2 Mor
  • Mor is gebaseerd op Bor en in art. 4.4 daarvan wordt een link gelegd met art 4.2 Awb
  • Het tweede lid van art. 4.2 Awb biedt de mogelijkheid de volledigheid van de gegevens en bescheiden, waaronder het verplichte asbestinventarisatierapport, te toetsen.