Invoeringswet Omgevingswet naar Tweede Kamer

Het ministerie van BZK heeft het wetsvoorstel Invoeringswet van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook op andere onderdelen van het wetgevingstraject wordt vooruitgang geboekt.

Het wetsvoorstel Invoeringswet:

  • wijzigt de Omgevingswet
  • regelt het overgangsrecht
  • bevat de kaders voor het overgangsrecht, de splitsing van de bouwtechnische en ruimtelijke vergunning, Digitaal Stelsel Omgevingswet en nadeelcompensatie (planschade)

VNG onderschrijft Invoeringswet

De VNG onderschrijft deze belangrijke stap in stelselherziening Omgevingsrecht richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2021. Het concept Invoeringsbesluit geeft invulling aan de kaders van de Invoeringswet. Het concept Invoeringsbesluit wordt op dit moment voorbereid.

Aanvullingswet Natuur

Ook de Aanvullingswet natuur is aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het voorstel voor de Aanvullingswet natuur gaan de regels uit de Wet natuurbescherming over in het stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur is een van de vier wetten van het aanvullingsspoor van de Omgevingswet. De anderen zijn bodem, geluid en grondeigendom.

AMvB's

De vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) zijn akkoord voor publicatie in het Staatsblad. Daarmee is het advies van de Raad van State op de Invoeringswet en de AMvB’s openbaar. 

Meer informatie

We zullen u nader informeren over de behandeling in de Tweede Kamer van beide wetvoorstellen.