Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet LV: gemeenten akkoord

Gemeenten zijn akkoord met het voorstel voor het beheer van de Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet. De VNG zal namens gemeenten de Beheerovereenkomst DSO-LV tekenen.

Gemeenten stemden tijdens de Buitengewone ALV (BALV) vandaag in met de uitwerking ervan. De uitwerking van de beheerovereenkomst past binnen bestuurlijke en financiële kaders zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord 2015 en Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening in 2016.

Financieel Dialoogmodel

Foto: Pieter Magielsen

Wethouder Wijnants van de gemeente Noordoostpolder vroeg om aandacht voor de kosten en baten van de wet. Hij noemde het Financieel Dialoogmodel dat eigenlijk door alle gemeenten ingevuld en ingestuurd zou moeten worden. 

Dit heeft de VNG nodig om in 2022 onderbouwing te hebben voor het te ontwikkelen evaluatiekader voor de Omgevingwet. 

Tijdig en goed geregeld

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Het gebruik van het DSO-LV is verplicht én noodzakelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor gemeenten is het van groot belang dat het beheer DSO-LV tijdig en goed geregeld is. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid:

  • om sturing te hebben op de kosten van het beheer van het DSOLV
  • én voldoende tijd te hebben om te kunnen oefenen met en voorbereiden op het in gebruik nemen van het DSO-LV

Meer informatie

Zie ook