Invoeringsondersteuning

De invoeringsondersteuning vanuit de VNG bestaat uit:

  • De ontwikkeling van staalkaarten en bouwstenen voor het omgevingsplan
  • Groot onderhoud model-APV

Hieronder staat de ondersteuning verder toegelicht. 

Ontwikkeling staalkaarten en bouwstenen omgevingsplan

Het blijkt nog erg moeilijk om te conceptualiseren en visualiseren hoe een ‘echt’ omgevingsplan er uiteindelijk uit kan gaan zien, mede doordat de wet- en regelgeving nog in ontwikkeling is. De roep om een nadere inhoudelijke concretisering is dan ook groot. De VNG – gesteund door onze interbestuurlijke partners en veel gemeenten – vindt het daarom noodzaak om vooruitlopend op de Omgevingswet volop met het omgevingsplan te gaan experimenteren en om de mogelijkheden van de Omgevingswet goed en tijdig te verkennen en benutten.

Handvatten voor Omgevingsplan

In dit project worden, kort gezegd, mogelijke modellen van omgevingsplannen opgesteld en getoetst aan de praktijk. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke uitwerkingen voor uiteenlopende gebiedstypen, thema’s en situaties. Alle ervaringen worden gebruikt voor het opstellen van concrete handvatten met zogenaamde staalkaarten, die gebruikt kunnen worden voor het maken van een omgevingsplan. Knelpunten die tijdens het proces naar voren komen, worden doorgegeven aan de wetgever. Meer informatie over het project is te vinden op de site van het Programma aan de slag.

Er is een gefaseerde aanpak voorzien waarbij steeds een aantal staalkaarten in opdracht zal worden ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling wordt door de opdrachtnemers en door de deelnemers in het project (waaronder veel medewerkers van overheden) bekeken hoe het vormgeven van een omgevingsplan in het algemeen en een stalkaart in het bijzonder eruit ziet.

Op maandag 10 juli 2017 is de Europese aanbesteding voor het project Handvatten voor het omgevingsplan gestart. Er worden vier percelen aangeboden voor het maken van vier staalkaarten. Dit zijn twee gebiedsgerichte staalkaarten (centrumgebied stedelijk, perceel 1) en buiten-centrumgebied stedelijk, perceel 2) en twee thematisch gerichte staalkaarten (bedrijfsmatige activiteiten perceel 3) en energietransitie, perceel 4). Meer informatie is te vinden via de deze link.

Groot onderhoud model-APV

Ook de Model-Algemene Plaatselijke Verordening zal onder handen genomen worden. Verschillende onderdelen zullen op den duur verdwijnen om voortaan als modelbouwsteen door het leven te gaan. Wat overblijft dient netjes ‘afgehecht’ te worden. Omdat het laatste groot onderhoud aan de model-APV alweer uit 2008 dateert, willen we van het moment gebruik maken om ook de overgebleven delen kritisch tegen het licht te houden. Deregulering en het maken van een kwaliteitsslag zijn hierbij het voornaamste doel.