Wet natuurbescherming

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Kamerstuknummer: 
33348

Inhoud
Dit wetsvoorstel dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. Wanneer geen specifieke natuurbescherming in de Europese regelgeving is voorzien worden op formeel wetsniveau regels vastgelegd, zodat een consistent, samenhangend en transparant stelsel van regels op het gebied van natuur ontstaat.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 1 juli 2015. Aangenomen door de Eerste Kamer op 15 december 2015.

Datum inwerkingtreding
1. De Wet natuurbescherming treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van de artikelen 2.4, vijfde lid, 2.7, vijfde lid, 3.3, achtste lid, 3.8, achtste lid, 7.3, 3.12, eerste lid, tweede volzin, 4.6, 9.2, derde lid, 9.4, derde, vierde, vijfde en elfde lid, 9.6, tweede, derde, vierde en zesde lid, 10.8 en 11.1.
2. Artikel 3.12, eerste lid, tweede volzin, van de Wet natuurbescherming treedt in werking op 1 maart 2017.
3. Het Besluit natuurbescherming treedt in werking op 1 januari 2017.

Staatsblad
2016/384 (inwerkingtreding); 2017/119-n1 (rectificatie)

Inwerkingtreding: 
1 januari 2017