Definitie bouwwerk

Formele titel: 
Wijziging Woningwet in verband met definitie bouwwerk
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud:
Met dit wetsvoorstel wordt een definitie voor het begrip bouwwerk in de Woningwet geïntroduceerd. Daarmee wordt duidelijkheid verschaft over de vraag of een bepaalde constructie al dan niet een bouwwerk is dat onder de Woningwet en onder de Wet algemene bepalingen (Wabo) valt. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld woonboten en drijvende woningen die veelal in slechts beperkte mate afwijken van andere woningen die al wel onder de Woningwet en Wabo vielen, dus eveneens onder deze wetgeving vallen. Daarnaast is in het voorstel overgangsrecht opgenomen om daarmee rechtszekerheid te geven aan eigenaren en bewoners van woonboten ten aanzien van de juridische status van die bestaande woonboten. Hetzelfde geldt voor eigenaren van andere drijvende ‘bouwwerken’.

De consultatie is opengesteld van 12 mei tot en met 10 juni 2015.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.