Ontheffing bp-plan nodig voor tijdelijke vuurwerkbunker?

Volledige vraag: Gemeente heeft een aanvraag voor een vuurwerkbunker voor opslag en verkoop. De bestemming is bedrijfsdoeleinden en detailhandel is niet toegestaan, behoudens detailhandel die een ondergeschikt bestandsdeel vormt van de bedrijfsvoering. Onze vraag is: kan de verkoop van vuurwerk (conform Vuurwerkbesluit) op 3 dagen voor Oud en Nieuw als ondergeschikt gebruik worden gezien, of moet er echt ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend?

Voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en in uw casus gedurende drie aaneengesloten dagen toestaan van detailhandel bestaande uit de verkoop van consumentenvuurwerk is een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken vereist of een wijziging van het bestemmingsplan waarbij voor nu en de toekomst gedurende bepaalde data geclausuleerd wordt toegestaan dat dit consumentenvuurwerk wordt verkocht.

Uiteraard dienen de voorschriften van het Vuurwerkbesluit in acht te worden genomen. Waarschijnlijk  vindt al een procedure plaats voor de omgevingsvergunning voor het opslaan van vuurwerk (milieuactiviteit of mogelijk is deze vergunning al verleend.

Wat betreft de zinsnede: 'behoudens detailhandel die een ondergeschikt bestanddeel vormt van de bedrijfsvoering' het volgende. Is dit in het bestemmingsplan geformuleerd als een binnenplanse afwijking (voorheen ontheffing en daarvoor vrijstelling). Zo ja, dan kan deze worden toegepast en bepaalt u of de gevraagde activiteit ondergeschikt is.

Indien de formulering zo ruim is, dat altijd afwijking is toegestaan, mits deze ondergeschikt is, bepaalt u of de gevraagde activiteit ondergeschikt is. Omdat het hier over de verkoop van vuurwerk gaat en vuurwerk al strak is gereguleerd in het Vuurwerkbesluit, kan het zijn dat aanvullende eisen niet nodig zijn en planologisch kan worden meegewerkt. De aanwezigheid, aan- en afvoer van (grote hoeveelheid) vuurwerk op dit bedrijventerrein, is kennelijk geen probleem, want dan zou de opslag niet zijn toegestaan.

Over de vraag of deze verkoop ondergeschikt is kunnen wij u niet adviseren. Dat betreft niet alleen de verkoopperiode (drie dagen), maar gaat ook over externe veiligheid en de hoeveelheden die verkocht mogen worden. Anderzijds wordt jaarlijks voor de jaarwisseling op tal van plaatsen ook binnen de bebouwde kom, vuurwerk verkocht.

Wellicht blijkt uit de toelichting op het bestemmingsplan wat is bedoeld met ondergeschikt. Zo niet, dan stelt u alsnog beleid vast waarbij in een beleidsnotitie wordt uiteengezet wat wordt verstaan onder `ondergeschikt. Er zijn gemeenten die dit hebben gedaan en daarin ook aandacht besteden aan vuurwerk.

Voorbeeld: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Wormerland/133436/133436_1.html