Kan 'statiegeld' bij gereedmeldingen bouwvergunningen?

Uitgebreide vraag: Gemeente heeft probleem dat ze gereed- of startmeldingen niet op tijd te horen krijgen voor de BAG registratie. Hier staat een 4-dagen termijn voor maar handhavers hebben geen tijd om buiten alles te controleren en de houder van de vergunning geeft het vaak ook niet door.

Om dit te voorkomen wil men 'statiegeld' heffen voor de houder van een bouwvergunning. Bij het verkrijgen van een bouwvergunning krijgt de vergunninghouder twee antwoordkaartjes,  waarmee op eenvoudige wijze de aanvang of gereedkoming van de bouw aan gemeente gemeld kan worden. Doet men dit, dan ontvangt men € 100,- terug voor de aanvangsmelding en de gereedmelding. Tegelijkertijd verhogen wij de bouwleges met € 100,-.

Via deze methode verwacht gemeente een aanzienlijke verbetering in het controle- en taxatiewerk te kunnen bewerkstelligen. Mag dit juridisch gezien?

Het heffen van 'statiegeld' d.m.v. legesheffing is alleen mogelijk indien daar een dienst van de gemeente tegenover staat. Het moet bovendien gaan om een dienst die op verzoek van belanghebbende wordt geleverd. In de door u geschetste situatie lijkt dat niet het geval.

U zou wel de legestarieven kunnen verhogen (mits maximaal kostendekkend) en daaruit een statiegeldregeling bekostigen. Belanghebbende krijgt dan een deel van het betaalde terug indien aan de voorwaarden is voldaan.

Dit deel mag echter niet onevenredig hoog zijn ten opzichte van het verschuldigde bedrag. Te denken valt aan een percentage of bedrag dat correspondeert met de extra kosten die de gemeente moet maken om te bewerkstelligen dat de formulieren alsnog worden geretourneerd.

Zie bijvoorbeeld: