Is het mogelijk om een vergoeding te vragen voor uitzoekwerk of iets wel of niet bouwvergunningvrij is?

Ja, dit is mogelijk. Gemeenten kunnen besluiten om een tarief hiervoor op te nemen in de legesverordening. Het gaat dan om het in behandeling nemen van een dienst op verzoek. Onder de dienst wordt dan verstaan het uitzoekwerk dat nodig is om aan te geven of iets wel of niet vergunningsvrij is. Ook het houden van een vooroverleg kan als een dienst worden gezien voorafgaand aan de daadwerkelijke vergunningsaanvraag en daarvoor kan ook een tarief in de verordening worden opgenomen. Bij het opnemen van de tarieven kan worden overwogen om de geheven bedragen in mindering te brengen op de te heffen leges als het tot een daadwerkelijke vergunningsaanvraag komt.