Is de gemeente verplicht om een wijziging in de bouwverordening toe te zenden aan rechtbank en inspectie?

De verplichting om een wijziging in de bouwverordening toe te zenden aan de Arrondissementsrechtbank is sinds 1 april 2007 niet meer van kracht, omdat de (Model) bouw- verordening sindsdien geen strafbepalingen meer bevat. De strafbaarstelling is geregeld in artikel 7b Woningwet. 

De toezending aan de Inspectie ILT is nog steeds verplicht op grond van artikel 95 Woningwet, ook nu sinds 1 januari 2014 op grond van artikel 140 Gemeentewet gemeenten verplicht zijn om hun besluiten met algemeen verbindende voorschriften elektronisch beschikbaar te stellen en te houden.