VNG: broodnodige aanpassingen kwaliteitsborging bouwen

De Eerste Kamer behandelt op 4 juli het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor een succesvolle uitvoering van de wet en voor het behalen van de doelen, zijn enkele broodnodige aanpassingen aan het besluit en een goed ingericht implementatieproces nodig.

Dit schrijft de VNG aan de Eerste Kamer. We vinden de volgende randvoorwaarden nodig om tot een goed stelsel en een zorgvuldige implementatie te komen:

 • een heldere vormgeving van de rol van gemeenten
 • nadere invulling van het oplevermoment 
 • om 1 januari 2019 tot uitgangspunt te nemen voor de inwerkingtreding
 • om bestuurlijke afspraken te maken over het implementatietraject
 • monitoren van de kosten en betaalbaarheid van het stelsel
 • dat gevolgklasse 1 niet wordt uitgebreid
 • nadere afbakening van de definitie van ‘Kwaliteitsborger’
 • vastleggen van de positie van de Toelatingsorganisatie in het besluit
 • dat ook de onafhankelijkheid van de Instrumentbeheerder geborgd moet zijn
 • in gezamenlijkheid komen tot een implementatieplan waarvan de kosten cf. de financiële verhoudingswet door het Rijk gedragen worden
 • dat een half jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en gemeenten beoordeeld wordt of inwerkingtreding realistisch en verantwoord is

Meer informatie

In deze brief vindt u een toelichting bij deze punten op hoofdlijnen, met een uitgebreidere toelichting in de bijlage.