Wob | Leges en wetstraject

VNG-standpunt over leges heffen op Wobverzoek

De VNG is vooral van mening dat hierover snel duidelijkheid moet komen. Over het heffen van leges voor kosten van kopieën is die duidelijkheid er. Dat mag. Voor de inspanningen van de gemeente om de informatie op te zoeken is die duidelijkheid er niet.

Verschillende gerechtelijke instanties hebben hierover verschillende uitspraken gedaan. Om die duidelijkheid te krijgen voert de VNG momenteel een procedure bij de Hoge Raad. Uitspraak wordt verwacht binnen 6 maanden na augustus 2012.

Voor gemeenten die leges in rekening brengen voor Wob-verzoeken is het belangrijk dit zorgvuldig te doen, met inachtneming van de grenzen die het Hof geeft. Niet zo hoog dat er sprake is van een onredelijke en willekeurige belastingheffing en niet alleen van schriftelijke aanvragen.

De VNG adviseert om op basis van de gemeentelijke beleidslijn een eigen afweging te maken en daarbij de vigerende legesverordening in gemeente als uitgangspunt te nemen.

Ons bekende gemeenten die de kosten in rekening brengen voor kopieerkosten zijn Landgraaf, Etten-Leur, Maasgouw en Leerdam.

Er is er een conceptwetsvoorstel dat voor internetconsultatie is vrijgegeven (www.internetconsultatie.nl) en er is een initiatiefvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In beide voorstellen is het doorberekenen van kopieerkosten toegestaan.

Geen leges Wob-verzoek, wel voor kopieerkosten

De Advocaat Generaal heeft advies aan de Hoge Raad uitgebracht in twee zaken over Wob-leges. Hij concludeert dat bij het behandelen van een Wob-verzoek het algemeen belang van verzoeker voorop staat. Dit gaat boven het belang van het bestuursorgaan om kosten in rekening te kunnen brengen voor geleverde arbeid.

Daarom mogen er geen leges worden geheven voor het opzoeken van de gegevens. Kopieerkosten mogen wel in rekening worden gebracht. De Hoge Raad beslist in een later stadium definitief over de mogelijkheid leges in rekening te brengen voor werkzaamheden die met een Wob-verzoek gepaard gaan.

In een reactie op de conclusie van de AG liet de VNG aan de Hoge Raad weten zijn visie niet te delen. De argumenten van de Advocaat Generaal gelden ook voor diensten waarover geen twijfel bestaat dat er leges in rekening mogen worden gebracht.

Meer informatie


VNG tevreden over toegestane legesheffing

Legesheffing voor nasporingen i.v.m. met een verzoek in het kader van de Wob is in beginsel toegestaan. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag op 6 juli 2011 in een hoger beroepzaak tussen een tv-zender en gemeente Leerdam. De VNG had deze kwestie namens Leerdam aan het Hof voorgelegd om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om leges te heffen voor Wob-verzoeken. Gemeenten mogen leges heffen, omdat het Hof nasporingen voor een Wob-verzoek ziet als een dienst (Gemeentewet art. 229).

De uitspraak betekent niet dat gemeenten nu leges moeten heffen bij alle Wob-verzoeken of dat de VNG dit adviseert. De VNG heeft deze procedure vooral gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid om leges te heffen bij Wob-verzoeken: Het besluit om al dan niet leges te heffen is een besluit van de individuele gemeente.

De VNG zal de consequenties van deze uitspraak nader bestuderen en eventueel verwerken in de modelverordening leges.

Meer informatie


Wetsvoorstellen Wob en WOO

Het wetsvoorstel om misbruik van de Wob te voorkomen en het wetsvoorstel Open Overheid zijn aangemeld voor plenaire bespreking in de Tweede Kamer.

Meer informatie


Wetsvoorstel wijziging Awb en Wob

De inwerkingtreding van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen brengt een wijziging van de Awb en de Wob met zich mee. De VNG heeft een advies gegeven over het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Awb en de Wob. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is 1 oktober 2009 in werking getreden.

Meer informatie