Hoe zijn de bevoegdheden qua subsidieverlening verdeeld tussen raad en college?

In de Model ASV 2013 staan verschillende artikelen waarin delegatiebepalingen van de raad aan het college zijn opgenomen; dit is helderder dan een algemene delegatiebepaling in één van de eerste artikelen zoals in de oude Model-Asv uit 2009 het geval was.  In artikel 2 (met drie varianten) is de bevoegdheid om subsidies te verstrekken aan het college gedelegeerd, artikel 3 bevat de delegatiebepaling met betrekking tot het vaststellen van nadere regels. Artikel 5 (variant 1) bevat de delegatiebepaling met betrekking tot het vaststellen van subsidieplafonds.