Uitgangspunten & werkwijze VNG-modelverordeningen

De VNG-modelverordeningen zijn al jaren een van onze meest bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten voor gemeenten. Het is en blijft dan ook ons streven om gemeenten te voorzien van modellen met een hoge juridische kwaliteit, die - rekenschap gevende van de verschillen tussen gemeenten - op lokaal niveau goed toepasbaar zijn.

Dit lukt alleen als we goed gebruikmaken van de kennis en praktijkervaring die bij gemeenten aanwezig is. Daarom werken we nauw samen met gemeenten, onder andere via het Forum Gemeenterecht, de Adviescommissie Gemeenterecht en klankbordgroepen.

Uitgangspunten

We hanteren de volgende uitgangspunten bij het opstellen van modelverordeningen:

 • Een eenduidige juridische systematiek, d.w.z. uniformiteit in opmaak en stijl, eenduidige begrippen en onderlinge inhoudelijke samenhang.
   
 • Alle modellen worden in beginsel altijd opgesteld in lijn met de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever, daar wordt ook op getoetst. Hierbij besteden we aandacht aan:

  - Eenvoud, helderheid en toegankelijkheid.
  - Rechtmatigheid: in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, overig toepasselijk ‘hoger recht’ en de algemene rechtsbeginselen zoals het gelijkheidsbeginsel.
  - Effectief regelgevingsbeleid: noodzakelijkheid en wenselijkheid, handhaafbaarheid en naleefbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid en (ongewenste) neveneffecten.
  - Deregulering en administratieve lasten: schrappen van overbodige regels, samenvoegen van regels, algemene regels in plaats van vergunningstelsels, etc.
   
 • Een erg belangrijk uitgangspunt is dat de modellen voldoende recht moeten doen aan de autonome status van individuele gemeenten. Dat wil zeggen dat - waar bevorderlijk voor de keuzevrijheid van gemeenten - meerdere opties/keuzemogelijkheden binnen een model worden gecreëerd. (Door middel van varianten, facultatieve bepalingen en invulbepalingen.)
   
 • Toelichtingen kunnen fungeren als modeltoelichting. Verdere uitleg en informatie (context, toelichting bij de te maken keuzes, etc.) krijgen een plek in de (begeleidende) ledenbrief en implementatiehandleiding.