Nieuwe modellen voor ambtelijke bijstand, griffie

De oude modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en oude de modelinstructies voor de griffier en de secretaris zijn kritisch bezien en waar mogelijk en nodig aangepast. Dit heeft geleid tot geheel nieuwe modellen. 

In de ledenbrief wordt toegelicht op welke punten deze modellen verschillen van de vorige versies en worden de gemaakte keuzes verantwoord.

Meer informatie