Wie kan een raadsbesluit nietig verklaren indien er sprake is van een persoonlijk belang van raadsleden?

De raad of een fractie kan een besluit niet zelf voordragen voor vernietiging. Dit zal de burgemeester moeten doen. De regeling hiervoor is terug te vinden in artikel 268 Gemeentewet. De burgemeester moet dit binnen 2 dagen nadat het ter zijner kennis is gekomen door tussenkomst van gedeputeerde staten aan de minister die het aangaat (BZK) aanmelden.

Het kan voor komen dat de burgemeester dit niet doet. In dat geval zijn er nog 2 opties.

  1. Het besluit kan ter vernietiging worden voordragen aan de kroon. De regeling hiervoor is te vinden in artikel 268 Gemeentewet.  De Kroon kan al dan niet op instigatie van derden, het initiatief nemen tot vernietiging. Het betreft een discretionaire bevoegdheid, de wet geeft hiervoor geen termijn.
  2. Een andere mogelijkheid biedt artikel 273 Provinciewet: dit biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om  indien zij van oordeel zijn dat een besluit moet worden vernietigd, maar de burgemeester hiertoe geen stappen heeft genomen, zelf het initiatief te nemen (bijvoorbeeld na te zijn ingelicht door derden) om het voor te dragen aan de minister. Het artikel bevat geen termijn waarbinnen GS dit moeten doen.