Wat is bij wet wel en niet verplicht als het gaat om kwaliteitsnormen/handvest?

Status kwaliteitshandvest

De VNG heeft in 2011 het model kwaliteitshandvest uitgebracht. Zie voor het model en nadere uitleg de VNG ledenbrief Lbr. 11/019 van 8 maart 2011. In de VNG ledenbrief staat dat het kwaliteitshandvest de status van een verordening heeft. Het gaat om een algemene, voor herhaalde toepassing vatbare, naar buiten werkende regel. Zowel de klanten (burgers) als de medewerkers van een gemeente moeten de normen in een kwaliteitshandvest kennen. In de VNG ledenbrief is een invoeringsplan voor overheidsorganisatie opgenomen waarin u informatie kunt vinden over bekendmaking/publicatie.

Bekendmaking en beschikbaarstelling

De manier waarop gemeentelijke algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) moeten worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld, is geregeld in de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet (en de daarop berustende artikelen 1, 5 en 6 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden).

De officiële bekendmaking is nodig voor de inwerkingtreding (zie artikel 139, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Deze geschiedt door het plaatsen van de volledige tekst van de regeling in het gemeenteblad. Het gemeenteblad moet elektronisch worden uitgegeven. Bijna alle gemeenten gebruiken daarvoor de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Dat zorgt ervoor dat de gemeentebladen elektronisch worden uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl.

Daarnaast is beschikbaarheid in geconsolideerde vorm een vereiste voor alle gemeentelijke algemeen verbindende voorschriften. Dat gaat via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), die ook door KOOP wordt beheerd. Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) is samengevoegd met GVOP: Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Met DROP kunt u een regelgeving bekendmaken en consolideren. Zie: www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop. Het product is sinds begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders.

Alle gemeentelijke regelingen

De genoemde wijze van bekendmaking en beschikbaarstelling is wettelijk voorgeschreven voor algemeen verbindende voorschriften; maar voor andere gemeentelijke regelingen is ze evenzeer van belang. Worden deze laatste op dezelfde manier behandeld, dan is daarmee tevens voldaan aan het bekendmakingsvereiste van artikel 3:42, tweede lid, van de Awb. Het verdient dan ook aanbeveling om alle gemeentelijke regelingen (dus niet alleen de algemeen verbindende voorschriften) bekend te maken in het gemeenteblad en beschikbaar te stellen in de CVDR. Zie ook Igr (100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever) 96. Het is aan te bevelen, ervoor te zorgen dat men ook via de gemeentelijke website alle regelingen kan vinden.

Meer informatie