Is voor het overdragen van bevoegdheden aan het bestuur van een gemeenschappelijke regeling toestemming nodig van de raden?

Artikel 9 van de Wgr bepaalt dat de GR bepalingen bevat over wijziging, opheffing, toe- en uittreding, waarbij artikel 1 van de Wgr in acht genomen moet worden. Een besluit tot het wijzigen van een GR wordt genomen door het bestuursorgaan of de bestuursorganen die de GR ook zijn aangegaan. In artikel 1, tweede lid, van de Wgr is voorts bepaald dat, voor zover de GR door de colleges van B&W of burgemeesters is aangegaan, zij niet tot het treffen van een regeling (waaronder volgens het derde lid mede een wijziging daarvan moet worden verstaan) overgaan zonder toestemming van de gemeenteraden. Kortom, gemeenteraden moeten (ook) altijd instemmen met een wijziging van de GR, waaronder dus ook met het uitbreiden van het werkterrein en het overdragen van bevoegdheden aan het bestuur van de GR.