Is het mogelijk om twee deeltijdwethouders die één post bemannen beiden een contract aan te bieden waarin staat dat ze gezamenlijk één stem mogen uitbrengen in collegevergaderingen?

Iedere wethouder heeft een eigen en volledige stem in het college, ongeacht of hij voltijd of deeltijd wethouder is. Dat betekent dat de normale regels inzake stemmen en stemming in het college van burgemeester en wethouders van toepassing zijn op deeltijdwethouders. Het benoemen van deeltijdwethouders is feitelijk een uitbreiding van het aantal wethouders. Twee deeltijdwethouders op één post is formeel niet verboden. De gemeente bepaalt dit zelf. Wel moet er worden gelet op het wettelijk vastgelegde maximum aantal wethouders en het maximale aantal fte (artikel 36 Gemeentewet). Enig contract dat het stemrecht van een bestuurder zou beperken is dus niet aan orde. Sterker nog, een contract dat het stemrecht van een bestuurder beperkt, is een nietig contract (zie naar analogie van artikel 27 van de Gemeentewet, MvT, Kamerstukken II 19403, nr. 3, p 85). Het college stemt op basis van collegiaal bestuur. Het VNG Model Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het college werkt in artikel 7 de Stemmingen in de collegevergadering uit. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd indien één van de leden dat wenst. In dit verband is het wellicht handig om de tabel te bekijken zoals die is opgenomen op de VNG-site en waarin gemeentegrootte, het aantal wethouders en de tijdbestedingsnorm overzichtelijk zijn samengebracht. Over het voorgaande kan ook de griffier van de gemeente geraadpleegd worden. De griffier is in de regel goed op de hoogte van de plaatselijke situatie en op basis daarvan een op maat gesneden advies geven.