Hoe kan een raadslid digitale raadsstukken raadplegen indien hij niet handig is met digitale apparatuur of hier geen toegang tot heeft?

In artikel 19, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester de leden van de raad schriftelijk uitnodigt voor de vergadering. Dat betekent dat de voorzitter een vastgesteld aantal dagen vóór de vergadering deze schriftelijk aankondigt en daarbij de voorlopige agenda en de stukken meestuurt. De oproep en de stukken kunnen, als de raad dit wenst, ook langs elektronische weg worden verstuurd. Zie hiervoor ons Modelreglement van orde, art. 8, en de daarbij behorende toelichting. Ieder raadslid moet over de stukken kunnen beschikken. Als de elektronische weg niet tot de mogelijkheden behoort moet naar een andere oplossing worden gezocht. Wellicht kan de griffier hier een rol inspelen.