Ook niet-raadsleden mogen voorzitter raadscommissie worden

Ook niet-raadsleden mogen voortaan voorzitter van een raadscommissie van een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Dit bericht is 6 juli 2018 geüpdatet

Dit staat in de Nota van Wijziging die werd meegenomen in de behandeling van het wetsvoorstel tot verruiming van de bevoegdheid van de raad tot ontheffing van het woonplaatsvereiste van de wethouder. Op 3 juli jl. stemde de Tweede Kamer in met dit wetsvoorstel.

Eigen regels voor gemeenten

Ollongren schrapt het voorschrift in de Gemeentewet dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie moet zijn. Gemeenten krijgen hiermee de ruimte om eigen regels te stellen.

Een raadscommissie is een commissie die de besluitvorming van de raad kan voorbereiden en met het college of de burgemeester kan overleggen. Met name raadsleden in kleinere gemeenten en van kleinere fracties ervaren het uitoefenen van het voorzitterschap van een raadscommissie als een relatief zware tijdsbelasting. Zij willen meer tijd kunnen besteden aan hun controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Ook hebben verschillende gemeenten de wens geuit om met externe, technische voorzitters van raadscommissies te werken.

Meer ruimte voor lokaal maatwerk

Na het wijzigen van de Gemeentewet is het aan de gemeenteraad zelf om bij verordening regels te stellen over het voorzitterschap van raadscommissies. Dit past binnen het beleid om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk, zodat gemeenten meer mogelijkheden hebben om hierin een eigen keuze te maken Het ministerie van BZK is in gesprek met de VNG om te bezien op welke punten de Gemeentewet nog meer kan worden aangepast om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk.

Lang bestaande wens in vervulling

Vanuit gemeenten bestaat al lang de wens om het voorzitterschap van een raadscommissie over te laten aan de gemeente, en niet dwingend in de formele wet voor te schrijven. Eerdere voorstellen op dit punt kregen onvoldoende steun in de Tweede Kamer. De VNG is blij dat het de initiatiefnemers van deze motie gelukt is om het voorstel door de Kamer te loodsen. Wij zijn het eens met de tekst in de nota van wijziging met daarin de voorgestelde wijziging van artikel 82, alsmede de toelichting,

Meer informatie