Moet een vangnetregeling voor eventueel gemaakte kosten, die een gemeente instelt in het kader van een samenwerkingsverband met corporaties en zorgpartijen, gekwalificeerd worden als zijnde subsidie?

Hier is sprake van een subsidierelatie. Als een financiële relatie de kenmerken van een subsidie heeft dan is het dat ook, ongeacht de manier waarop de relatie door partijen aangeduid wordt. In beginsel kan slechts subsidie verstrekt worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt, tenzij sprake is van een uitzondering als genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de Awb. Er zal dus een subsidieregeling opgesteld moeten worden waarvan de omvang mede afhankelijk is van hoe de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente luidt en in hoeverre het noodzakelijk/wenselijk is van die ASV af te wijken.