Veelgestelde vragen - APV

Hoe zit het met het afsteken van vuurwerk en de zondagsrust?

Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar. Dit staat in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit.

Op grond van artikel 2.6.3 van de model-APV is het college bevoegd om tijdens deze periode plaatsen aan te wijzen waar het afsteken verboden is, om gevaar, schade of overlast te voorkomen. Het college kan dus gebieden rond kerken aanwijzen als verboden gebied.

 


 

Woningcorporaties wijzen gemeenten op hun medeverantwoordelijkheid voor de huisvesting van minder draagkrachtigen. Daaruit zou voortvloeien dat gemeenten ook een medeverantwoordelijkheid hebben voor de boedels die bij woningontruimingen (als gevolg van overlast of huurachterstanden) vrijkomen. Een aantal woningcorporaties stellen gemeenten voor om een overeenkomst te sluiten waarin bijvoorbeeld onderstaande tekst wordt opgenomen:
" De Woningcorporatie begaat voortaan bewust overtredingen van het bepaalde in artikel 2.1.5.1. van de APV, waarna burgemeester en wethouders hun tevoren aangekondigde bestuursdwangbevoegdheid uitoefenen. De gemeente brengt de hiermee samenhangende kosten van manuren en eventueel materieel in rekening bij de Woningcorporatie"

De uitspraken van de Raad van State geven aan dat corporaties de verantwoordelijkheid dragen voor de inboedel van huizen die zij ontruimen. Als een corporatie haar verantwoordelijkheid niet neemt, is de gemeente bevoegd handhavingsinstrumenten als bestuursdwang en dwangsom in te zetten tegen de corporatie. Handhaving moet echter niet als een normaal of alledaags instrument worden gezien. Het is een stok achter de deur om burgers en rechtspersonen te dwingen de wettelijke regels na te leven. In een overleg tussen Aedes en de VNG op 8 april 2003 stelde Aedes voor, overeenkomsten te sluiten tussen woningcorporaties en gemeenten, waarbij gemeenten zich zouden verplichten om bestuursdwang toe te passen bij het op straat zetten van inboedels. De corporaties zouden liever de kosten van bestuursdwang willen betalen dan zelf voor afvoer en opslag te zorgen. De VNG heeft dit toen van de hand gewezen omdat dergelijke overeenkomsten nietig zijn op grond van artikel 40, boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren u dan ook niet mee te werken aan dergelijke overeenkomsten. Overigens zijn wij van mening dat de woningcorporaties de zaakwaarneming van inboedels overeenkomstig de regels van bestuursdwang kunnen uitvoeren.

Hoe kan de veiligheid en aansprakelijkheid bij evenementen worden geregeld?

Er kunnen voorschriften aan de evenementenvergunning (art. 2:24 en 2:25 model-APV) worden verbonden. De gemeente kan als voorschrift nadere regels stellen omtrent de veiligheid. De organisator van een evenement is in beginsel aansprakelijk voor geleden schade door derden.

Donateurwerving / promotieactie
Een promotieteam wil voorbijgangers aanspreken met de vraag of ze hen wat mogen vertellen over de activiteiten van een goed doel (Greenpeace, Novib, Amnesty International, Unicef en KWF). Indien de aangesprokenen graag lid/donateur willen worden, kan dit middels een door hen in te vullen machtigingsformulier. Het team neemt geen vaste standplaats in en loopt rond gedurende de winkelopeningstijden.
Is hier een vergunning voor nodig op basis van de APV?

Een actie om donateurs te werven is een actie om geld in te zamelen; in feite kan zo’n activiteit volgens de APV (artikel 5.2.1 APV, model VNG) gelijk worden gesteld aan een collecte, die werkt met een vorm van intekenlijsten, doorgaans machtigingen. Omdat het een inzameling voor liefdadigheidsinstellingen betreft valt het niet onder het ventverbod ex art. 5.2.2 APV (model VNG).
Als de bepalingen uit ons model zijn overgenomen is het dus zo dat in dit  geval een collectevergunning op grond van bovenstaand artikel moet worden aangevraagd.

Hoe kan een gemeente optreden tegen verkopers bij winkelcentra die bv. Tele-2-abonnementen willen verkopen?

Wanneer het gaat om de verkoop van tele-2-abonnementen dienden de verkopers in het bezit te zijn van een vergunning o.g.v. art. 5.2.2 model-APV, want dit is venten. Anders ligt het wanneer verkopers bij winkels staan om flyers uit te delen, krantenabonnementen te verkopen, boeken, e.d. Beperking van de verkoop van drukwerk waarin een mededeling staat  is niet mogelijk o.g.v. art. 7 Grondwet. Dit artikel bepaalt dat iedere openbaarmaking van een - meer of minder weloverwogen - gedachte of gevoelen ongeacht de intenties of motieven van degene die ze uit onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Valt het huis-aan-huis aanbieden van beveiligingssystemen onder de ventvergunning van art. 5.2.2. model-APV?

Ja, dit valt onder de ventbepalingen van de APV. Er is dus een ventvergunning nodig. Weigeringsgronden voor deze vergunning zijn opgenomen in art. 5.2.2, derde lid, van de model-APV. Verder is van belang de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Valt het huis-aan-huis inzamelen van textiel/ kleding onder de collectevergunning van de apv? Ook als per doos of zak een geringe vergoeding (bijv. f 0,40) wordt gegeven?
 
                                                   
Nee. In de uitspraak van de Vz. ABRS van 28-01-2003 (Stichting Humana-db van het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland) is uitgemaakt dat het textiel ongesorteerd wordt aangeboden. Hierdoor heeft het ingezamelde textiel het karakter van een huishoudelijke afvalstof in de zin van de Wet milieubeheer. Voor het inzamelen van gebruikt textiel is derhalve een vergunning ingevolge de Afvalstoffenverordening vereist.

Heeft een stichting met een ideëel doel, die langs de deuren gaat om handtekeningen te verzamelen en informatie te verstrekken een vergunning nodig?

Hiervoor is geen vergunning nodig. Het heeft niets te maken met een vergunning op basis van art. 5.2.1 APV zodat het collecteplan buiten beschouwing kan blijven. Art. 5.2.2 is ook niet aan de orde aangezien er geen sprake is van handel. Art. 2.1.3.1 kan van toepassing zijn als er naast de handtekeningenlijsten ook gebruik wordt gemaakt van reclameborden of propagandamiddelen. Als er echter alleen met lijsten wordt gewerkt in combinatie met mondelinge uitleg kan de actie zonder vergunning plaatsvinden. 

Kan ook op andere dagen dan 31 december vuurwerk worden afgestoken?

Nee, althans niet door particulieren. Zij mogen op grond van artikel 12 van het Vuurwerkbesluit alleen op 31 december (van 10.00 tot 02.00 uur op 1 januari) vuurwerk afsteken. Professionele vuurwerkbedrijven mogen wel (met vergunning) op andere dagen vuurwerk afsteken.

Kan de hele gemeente worden aangewezen als gebied waarin geen alcohol op de openbare weg gebruikt mag worden?

Het college van B en W kan een bepaald gebied aanwijzen waarin het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes met dergelijke drank bij zich te hebben.  Dit staat in de Model-APV, Artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf, of voor een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.

Er moet een duidelijk omschreven gebied aangewezen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitgaansgebied in het centrum of een park of plein waar regelmatig overlast veroorzaakt wordt.  

Het is niet mogelijk het grondgebied van de hele gemeente aan te wijzen. Er moet namelijk wel een concrete aanleiding zijn waarom een bepaald gebied aangewezen wordt. Een gebied kan worden aangewezen als gerechtvaardigde vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde, of de openbare orde is al aangetast. Als dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente is het stadium van hinderlijk drankgebruik allang gepasseerd, en heeft de burgemeester zijn noodbevoegdheden uit de Gemeentewet nodig. Daarnaast zou het college bij een algemeen verbod elk alcoholgebruik op de openbare weg, ook van goedwillende personen, verbieden. Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn tussen middel en doel, en dat zou in strijd met artikel 3:4, van de Awb. Dit geldt ook voor een verbod om onaangebroken flesjes en blikjes bij zich te hebben, waar met enige regelmaat naar wordt gevraagd. Het gaat de autonome verordenende bevoegdheid van de gemeente te boven om te bepalen dat het verboden is ongeopende flesjes alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Mag de gemeente een vergunning verlenen aan iemand zonder werkvergunning?

Neen, want in de Vreemdelingenwet 2000 is een verificatieplicht voor bestuursorganen opgenomen met betrekking tot verblijfsdocumenten van vreemdelingen. Het Vreemdelingenbesluit (VB) 2000 bepaalt dat de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet (VW) 2000 (artikel van de verblijfstitels), géén aanspraak kan maken op de toekenning van vergunningen en ontheffingen door bestuursorganen. Voor het checken van de verblijfstitels wordt u verwezen naar de website van het IND, www.ind.nl. Kortom aanvragers die niet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument komen niet in aanmerking voor vergunningen of ontheffingen voor zover deze betrekking hebben op markten, standplaatsen, venten, collecteren, evenementen of andere beroepsmatige dan wel bedrijfsmatige activiteiten.

Kan er in de APV een verbodsbepaling worden opgenomen met betrekking tot het vervoeren van geprepareerde tassen in de nabijheid van winkels?

Aanleiding voor het opnemen van een verbodsbepaling voor het gebruik van deze tassen in de APV zijn vragen die naar aanleiding van dit onderwerp gesteld zijn door Tweede kamerlid Peter van Heemst. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de regering een dergelijke bepaling in de APV niet wenselijk acht omdat zij niet handhaafbaar is. Zij acht de huidige strafbepalingen toereikend. De VNG is eveneens deze mening toegedaan.

In de praktijk blijkt dat o.a. gemeente Amstelveen per 1 juli 2003 een dergelijke verbodsbepaling in de APV heeft opgenomen. Inmiddels heeft er in Amstelveen naar aanleiding van deze bepaling een tussenevaluatie plaatsgevonden waar o.a. het volgende uit is gebleken:
-    er geen enkele zaak, het APV artikel betreffend voor de rechter is geweest, zodat er geen jurisprudentie is ontwikkeld;
-    dat veelal veelplegers zich aan deze vorm van diefstal schuldig maakten;
-    het wijkteam adviseert de gemeente Amstelveen in haar evaluatierapport om de ondernemers aan te spreken op de met hen gemaakte afspraken namelijk het opstellen en duidelijk zichtbaar maken van huisregels en het ombouwen van de detectiepoortjes.

De minister geeft aan dat hij over de aanpak van veelplegers onlangs een beleidsbrief aan de minister van Justitie heeft gestuurd. Bovendien wordt de verdere aanpak van veelplegers besproken binnen het Nationaal Platform.