Bekostiging van passend onderwijs

Fase: 
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel: 
Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs
Kamerstuknummer: 
34732

Inhoud
Dit wetsvoorstel voorziet in een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen op basis van voortschrijdend inzicht die voornamelijk verband houden met de bekostiging van passend onderwijs. Het betreft wijzigingen van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). In dit wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

  1. het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar waarin de bekostiging aanvangt, maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand;
  2. het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen;
  3. het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkings-verband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband;
  4. het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest;
  5. het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd;
  6. het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Het voorstel is op 10 oktober 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 december 2017 december afgedaan door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

  • De Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijs- wetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12) treedt, met uitzondering van artikel II, onderdeel G, en artikel V, in werking met ingang van 1 augustus 2018.
  • Artikel II, onderdeel G, van de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Stb. 2018, 12), treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Inwerkingtreding: 
1 augustus 2018