Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

Organisatie: 
Ministerie van OCW
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Op 22 juni 2016 is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode, o.a. 

  • De landelijke cijfers laten zien dat meer leerlingen een plek krijgen in het reguliere onderwijs en dat het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is gedaald. 
  • Op steeds meer plekken wordt verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs.
  • Ook de samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten op het terrein van de jeugdhulpverlening komt op gang, maar het komen tot een gezamenlijke aanpak kost veel tijd.
  • Samenwerkingsverbanden werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht.

De volgende stap binnen passend onderwijs is de doorontwikkeling naar maatwerk, zodat er binnen de samenwerkingsverbanden voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is.