Terugblik Bestuursvergadering november

Het VNG-bestuur vergaderde donderdag 1 november. Er werd onder andere gesproken over onderwijshuisvesting, de Buitengewone ALV en Fonds Tekortgemeenten.

Onderwijshuisvesting

Het bestuur heeft ingestemd met de voorstellen van de VNG, PO-Raad en VO-Raad voor wijziging van wetgeving op schoolgebouwen. Het VNG-bestuur richt een expertiseteam in voor onderwijshuisvesting en de financiering daarvan uit het gemeentefonds.

Daarbij geeft het bestuur nog mee dat bij verdere uitwerking rekening gehouden moet worden met de diversiteit van schoolgebouwen en toekomstige ontwikkelingen.

Raadsledenvergoeding

De vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners wordt verhoogd naar het niveau van gemeenten met 24.000 – 40.000 inwoners. Met terugwerkende kracht wordt in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsledenvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018.

De financiering was het belangrijkste punt. Er is overeenstemming bereikt over de structurele dekking ten laste van het gemeentefonds in het licht van de door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV)

Op 30 november 2018 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats (B)ALV.  Het bestuur heeft daarvoor de agenda vastgesteld. Onder meer komt aan de orde: het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), het Interbestuurlijk Programma (Ipb) en de diverse moties die zijn ingediend tijdens Algemene Ledenvergadering van juni 2018. In het bijzonder heeft het bestuur stilgestaan bij de moties met betrekking tot de financiën sociaal domein.

Rapportage Fonds Tekortgemeenten

Marco Florijn licht namens de commissie de uitkomsten toe van de verdeling van de middelen in het Fonds Tekortgemeenten. Ook over dit onderwerp zal het bestuur op 30 november de (B)ALV informeren.

Diverse onderwerpen

Het bestuur vindt het goed dat er een Preventieakkoord komt, daarom zal de VNG het akkoord binnenkort tekenen. Voor de gemeenten zijn er geen financiële gevolgen.

Het bestuur stemde ook in met de Bestuurlijke Afspraken Programma Religieus Erfgoed, het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer en het Bestuursakkoord Klimaatadaptie.

Meer informatie