Prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017

De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Investeringen

De normbedragen 2017 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2017, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2017, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • bouwkosten: minus 3,56 %
  • eerste inrichting: minus 0,34 %
  • materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: 0,20%

De (aanpassingen van) de normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

Herziene normbedragen gymlokalen

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. Evenals in 2016 is dit prijsindexcijfer 0,2% voor 2017. De juiste cijfers vindt u in onderstaand excelsheet.  

Meer informatie

Evenals voorgaande jaren zijn de berekeningen gemaakt op basis van diverse gegevens. De uitgebreidere berekening vindt u hieronder: