Onderwijshuisvesting: afspraken VNG, PO-Raad en VO-raad

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Hiervoor is een betere afstemming noodzakelijk van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en moeten bindende afspraken worden gemaakt over de status van ‘renovatie’.

Dat hebben de VNG, de PO-Raad en de VO-raad afgesproken. Doel is een verbetering van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, en daarmee van het onderwijs. Het huidige stelsel leidt tot een inefficiënte en ondoelmatige inzet van publiek geld.

Aanleiding voor de afspraken

Het rapport ‘De praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer en een verzoek van staatssecretaris Sander Dekker (OCW) aan de sectororganisaties om met een gezamenlijk voorstel te komen, is aanleiding voor de afspraken. Het voorstel werd 22 december aan de staatssecretaris gestuurd. De sectororganisaties willen uiterlijk 1 mei de afspraken in samenwerking met OCW nader uitwerken.

Verantwoordelijkheid voor renovatie

In het huidige stelsel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van schoolgebouwen en de schoolbesturen voor het onderhoud. Er is nu echter niet geregeld wie verantwoordelijk is voor renovatie (geen nieuwbouw, maar wel veel meer dan regulier onderhoud).

Juridische status renovatie

Er is nu afgesproken dat onder renovatie wordt verstaan: een ingreep die de levensduur van een schoolgebouw met minimaal 25 jaar verlengd en het gebouw weer laat voldoen aan de geldende eisen van het Bouwbesluit. Renovatie krijgt een juridische status, uitgangspunt is dat schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en bijdragen in de financiering.

Integraal Huisvestings Plan

Doordat het IHP wordt opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voorgezet Onderwijs ontstaat een verplichting voor gemeenten om in samenspraak met de schoolbesturen een IHP voor tenminste 15 jaar op te stellen. Dit IHP is in combinatie met de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) de basis voor een langjarige planning van investeringen in onderhoud, renovatie en nieuwbouw, maar ook sluiting en sloop, met de diversiteit van het onderwijs en de demografische ontwikkelingen als uitgangspunt.

Ontoereikende financiën

De noodzaak voor extra budget om de huisvesting op een kwalitatief goed niveau te houden is onverminderd, vinden VNG, PO-Raad en VO-raad. (Los van de nu gemaakte afspraken om publiek geld voor huisvesting van scholen efficiënter in te zetten.) Dit stelt ook de Algemene Rekenkamer in 'De praktijk gecheckt'.

Meer informatie

Hieronder het huisvestingsvoorstel en de begeleidende brief zoals verzonden aan staatssecretaris Dekker.

Zie ook