Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs geactualiseerd

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Prima dat er nu voor scholen en gemeenten een geactualiseerd Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs ligt, dat praktische kwaliteitscriteria omvat. Dit kader is ook financieel doorgerekend door het kenniscentrum Ruimte-OK. 

In 2013 maakten schoolbesturen, gemeenten en professionals een breed gedragen eerste Kwaliteitskader Huisvesting (primair onderwijs). Hun praktijkervaringen gaven belangrijke input voor de actualisatieslag in 2016. Scholen en gemeenten gebruiken het kader om het gesprek over huisvestingsambities te voeren, prioriteiten te stellen en de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Het kader wordt lokaal benut om onderlinge samenwerking vorm en inhoud te geven. 

Kwaliteitskader 2016

  • Het geactualiseerde Kwaliteitskader 2016 is nu ook toepasbaar op het Speciaal Onderwijs. Daarnaast verwijst het op relevante criteria naar het 'PvE Frisse Scholen', 'GPR Gebouw' en Arbowetgeving.
  • Verder maakt het duidelijker onderscheid tussen kwaliteitscriteria voor bestaande versus nieuwbouw en is de aanscherping van het Bouwbesluit (2015) erin verwerkt.
  • Uit de financiële doorrekening blijkt acht procent van de kostenstijging toerekenbaar aan deze aanscherping. Vier procent is het gevolg van prijsontwikkelingen in de Bouw. Voor toepassing van het (gehele) Kwaliteitskader geldt een kostenstijging van afgerond 5 procent. 

Financiële onderbouwing 2016

De financiële paragraaf geeft inzicht in de kosten van het toepassen van kwaliteitscriteria (kader) vergeleken met de wettelijke minimumnormen (Bouwbesluit). Door deze kosten al in een vroeg stadium in het keuzeproces te betrekken, is integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk en zijn reële keuzes mogelijk. Ook wordt de kostenstijging in de periode 2013-2016 inzichtelijk.  

En nu aan de slag!

De komende tijd worden scholen en gemeenten uitgenodigd om actief aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader Huisvesting. Daartoe zal Ruimte-OK in overleg met VNG, VO-raad en PO-Raad ondersteuning en (actieve) voorlichting bieden. Vragen over het werken met het Kwaliteitskader kunt u al stellen aan de Helpdesk van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK via info@ruimte-ok.nl  

Kwaliteitskader

Meer weten?