Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wetswijziging passend onderwijs van kracht geworden. Voor het leerlingenvervoer is er in de tekst van de wet weinig veranderd.

Het gaat om de volgende punten:

  • De gemeentelijke verordening moet rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’.
  • Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat zij slechts aanspraak op bekostiging van vervoerskosten kunnen maken ‘wanneer zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken’. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden voor het leerlingenvervoer dus gelijkgesteld aan leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs.
  • De commissie voor de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs verdwijnt.

In januari 2014 is er een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer gepubliceerd, waarin de genoemde wijzigingen zijn verwerkt.