Leeftijd

Om als leerling te worden toegelaten tot een basisschool of speciale school voor basisonderwijs moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt (artikel 39, eerste lid Wet op het primair onderwijs). Dan kunnen ouders ook aanspraak maken op leerlingenvervoer. De toelatingsleeftijd voor kinderen voor het speciaal onderwijs is geregeld in artikel 39 van de Wet op de expertisecentra (Wec). Voor cluster 1, 3 en 4 geldt een leeftijd van vier jaar, voor cluster 2 (dove of slechthorende kinderen) een leeftijd van drie jaar. Vóór deze wettelijke toelatingsleeftijd vindt er geen bekostiging plaats van leerlingenvervoer, tenzij de inspecteur heeft toegestaan dat een kind eerder toegelaten wordt (Wec art.39 tweede lid).

Voor leerlingen die zijn toegelaten op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ongeacht of zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt of al voorbij zijn, kunnen de ouders, indien zij voldoen aan de voorwaarden van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer, aanspraak maken op bekostiging van de vervoerskosten.

Voor het regulier voortgezet onderwijs geldt dat zolang een leerling toegelaten is op een school voor voortgezet onderwijs en dus 'leerling' is van zo'n school, er aanspraak kan bestaan op bekostiging van vervoer. Dit geldt wanneer de leerling door zijn structurele handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.