Voldoet een peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen indien zij een peuterleidster in dienst heeft die niet gesalarieerd wordt maar wel aan de kwalificatie-eisen voldoet?

In de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen staat in Artikel 2.1 het begrip beroepskracht uitgewerkt: Beroepskracht: Degene die werkzaam is bij een peuterspeelzaal, bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en die voldoet aan de opleidingseisen als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid. In de wet staat dus dat een beroepskracht bezoldigd moet zijn.