Verslag van OCW-begrotingsbehandeling in Tweede Kamer

De Tweede Kamer behandelde in december 2017 de OCW-begroting voor 2018. Het debat ging onder andere om de hoogte van de lerarensalarissen in het primair onderwijs en het gemeentelijk issue over de ontwikkeling van jonge kinderen. In dit bericht leest u een kort verslag van het Kamerdebat.

VNG inbreng

De VNG had tevoren aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer voor de ambities in het regeerakkoord ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen. In dat kader bepleitten de gemeenten drie zaken:

  • Er moet een aanvullende basisvoorziening komen voor kinderen van twee tot vier jaar.
  • Verder zouden de middelen van alle regelingen en wetten – het gaat dan om geld voor onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voor kinderopvang – die bestemd zijn voor kinderen van twee tot vier jaar gecombineerd moeten worden.
  • Tenslotte vroegen we ruimte door te gaan met een brede basisvoorziening met onderwijs, opvang en jeugdzorg.

Kamerdebat in het kort

  • Van Meenen (D66) stelde in een interruptie dat de investeringen in de vroeg- en voorschoolse educatie bedoeld zijn om ook de aansluiting op het basisonderwijs verder te verbeteren. Hij was van mening dat het er vooral om gaat dat op lokaal niveau, in gemeenten, de ruimte ontstaat om de keuzes te maken die men lokaal wil maken. Hij gelooft niet in blauwdrukken; dat overal hetzelfde zou moeten gebeuren.
  • Westerhof (GL) diende geen amendement in om de bezuinigingen op het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid voor 2018 terug te draaien, omdat de minister dit vorige week zelf heeft geregeld. Zij verwelkomt de investeringen van het kabinet in voorschoolse educatie maar zij mist in het regeerakkoord een passage over de aansluiting tussen opvang en onderwijs, omdat juist de eerste jaren essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zij wil weten wat minister Slob doet met het advies van de taskforce over de samenwerking tussen opvang en onderwijs.
  • Van den Hul (PVDA) is blij met de investeringen in onderwijsachterstandenbeleid, maar de lat kan nog wel een stuk hoger. Ze verwees naar de motie Yücel uit 2015, die vroeg om kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie mogelijk te maken, vanuit de kindcentra. Ook de SER adviseerde in 2016 nog een universeel systeem van kindvoorzieningen met extra ondersteuning voor kinderen met een achterstand. Fiscale belemmeringen staan dit echter nog altijd in de weg. Ze vroeg of de regering die belemmeringen niet kan wegnemen.
  • Beertema (PVV) wil VVE afschaffen, daar dit naar zijn mening weggegooid geld is.
  • Minister Slob (OCW) verwees naar het debat dat in januari zal plaatsvinden over onderwijsachterstanden en VVE en vroeg de Kamer het debat bij die gelegenheid voort te zetten.

Meer informatie