Roadmap en minimale acties Omgevingswet

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2019

De 'Roadmap invoering Omgevingswet' en het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geven gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties een overzicht van de activiteiten die zij moeten ondernemen om de wet goed in werking te laten treden.

Minimale acties Omgevingswet
Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' (zie ook de download onderaan deze pagina) geeft weer wat gemeenten minimaal gedaan moeten hebben voor 1-1-2021 om voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning. Bovendien is dit minimum niet het enige dat we gemeenten adviseren om te doen. Zo is in het bestuursakkoord de afspraak vastgelegd dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft. Dat vraagt aanvullende acties. Daarom is het aan te bevelen om ook andere voorbereidingen te treffen, omdat deze de transitie vanaf 1-1-2021 (kunnen) vergemakkelijken en/of versnellen. De adviezen van de VNG over aanvullende acties vindt u eveneens in het document 'Minimale acties Omgevingswet'. Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten ter voorbereiding op de Omgevingswet vindt u in de Roadmap. 

Over de versie 18-06-2019
Het volgende punt is toegevoegd aan de minimale acties:
       - Een decentraal luchtkwaliteitsplan, indien er al een overschrijding is van de richtlijn luchtkwaliteit.

Roadmap Invoering Omgevingswet
De roadmap legt de nadruk op datum inwerkingtreding wet, en geeft een doorkijk op het vervolg. De roadmap bevat niet alleen verplichtingen die de Omgevingswet gemeenten geeft, maar benoemt ook zaken die gemeenten vanuit de bedoeling van de wet nu al zouden kunnen of moeten willen oppakken. De roadmap is als Excel beschikbaar zodat gemeenten eigen selecties kunnen maken. Het overzicht wordt een aantal keer per jaar geactualiseerd op basis van nieuwe informatie en inzichten. Gemeenten wordt geadviseerd de roadmap als leidraad te gebruiken. Aan de roadmap kunnen geen rechten worden ontleend.

De roadmap is opgesteld in samenwerking met gemeenten en wordt beheerd door de VNG. Reacties en aanvullingen op de roadmap zijn welkom en kunnen bij de VNG worden gericht aan: André van Nijkerken, andre.vannijkerken@vng.nl, 06-10156305.
De roadmap wordt een aantal keer per jaar geactualiseerd.

Over de versie april 2019:
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

  • Rondom de beleidscyclus en kerninstrumenten is een aantal activiteiten toegevoegd c.q. scherper omschreven.
  • De planning van DSO-LV is geactualiseerd.
  • Een aantal detail activiteiten rondom het DSO is uit de roadmap gehaald. Hierdoor lag er teveel accent op het DSO. Voor detailinformatie over het DSO kunnen geïnteresseerden terecht op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
  • De planning van DSO-CG (dat wat voor het DSO collectief voor gemeenten wordt gedaan) is geactualiseerd.

Downloads: