Projectbesluit

Wat is het?

Het projectbesluit kan in de plaats komen van een Omgevingsplan (project Rijk/Provincie) of Omgevingsvergunning. Dat gebeurt om procedures rondom complexe en ingrijpende projecten met een publiek belang, zoals het bouwen van een weg of windmolenpark sneller en beter te laten verlopen. Bij een projectbesluit is een bovengemeentelijke, bovenregionaal of waterstaatsbelang mee gemoeid.

Hoe werkt het?

Er wordt één besluit genomen in plaats van vijf sectorale besluiten: het tracébesluit uit de Tracéwet, het projectbesluit Waterwet, het inpassingsplan Wet ruimtelijke ordening, de coördinatieprocedure uit de Wro en de coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet.

Participatie in een vroeg stadium is een verplicht onderdeel van het projectbesluit. De verkenning moet leiden tot kwalitatief betere besluitvorming en tot meer draagvlak. De uitvoeringsfase kan daardoor sneller verlopen. Investeren in het begin van het proces verdient zich later terug.

Meer informatie

  • Juridische checklist (volgt)
  • Juridische routekaart (staat zometeen in het blok wet- en regelgeving)