Omgevingsvisie

Wat is het?

De omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.

Wat staat erin?

Het is in de eerste plaats een politiek-bestuurlijk document dat het beleid voor de fysieke leefomgeving integraal omschrijft. Integraal betekent dat de visie betrekking moet hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, aansluitend bij de reikwijdte van de Omgevingswet.

De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.

Ook hoofdlijnen voor het beheer van de bestaande fysieke leefomgeving, bescherming van onderdelen van de fysieke leefomgeving en van voorgenomen ontwikkelingen als de aanleg van buisleidingen, hoogspanningsleidingen of tunnels, winning van delfstoffen, ondergronds bouwen en dergelijke maken deel uit van de omgevingsvisie.

Karakter van de visie

Op dit moment zijn gemeenten alleen verplicht één of meer gebiedsdekkende structuurvisies op te stellen; strategische plannen op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, natuur en water hebben een vrijwillig karakter.

Een Omgevingsvisie heeft een ander karakter:

  • één samenhangende visie op strategisch niveau (uitdrukkelijk níet een optelsom van bestaande beleidsvisies voor de diverse domeinen);
  • gericht op de lange termijn;
  • gericht op doelen voor een uiteindelijke staat van de fysieke leefomgeving.

Rol van de raad

De raad is verplicht de Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie bindt alleen de gemeenteraad zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (net als het geval is bij de huidige structuurvisie en de meeste andere bestaande planfiguren). Dit hangt samen met het voor de Omgevingswet gehanteerde uitgangspunt ‘scheiding van normstelling en beleid’. Ook beleidsregels in de zin van de Awb kunnen in een omgevingsvisie worden opgenomen (ook deze binden immers alleen het vaststellende bestuursorgaan zelf).

Juridische kant

De betrokkenheid vanuit de juridische kant is zonder meer van belang. De Omgevingsvisie biedt uiteindelijk het beleidsmatige kader voor het andere gemeentelijke instrument; het omgevingsplan:

  • Gemaakte keuzen in de visie sturen de in het Omgevingsplan neer te leggen regels (afhankelijk van hoe globaal of gedetailleerd het beleid in de visie is)
  • De visie biedt de samenhangende beleidsmatige basis voor de inzet van juridische, financiële of andere instrumenten (convenanten, marketing, subsidiëring, handhaving, voorlichting etc.), om de beleidsdoelen uit de visie na te streven

Meer informatie

 

Pilots Omgevingsvisie:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/thema/werken/pilots/Juridische checklist (volgt)